FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR FORDON

Följande villkor gäller för all försäljning av fordon mellan General Motors Sweden AB, med registrerad adress på Box 16285, 10325 Stockholm, Sverige (“Cadillac”) och alla kunder som köper dess fordon (individuellt, "Kund”).

(Kunden och Cadillac kallas tillsammans "Parter”.)

1. Försäljning och köp av Fordonet
 

Kunden samtycker till att köpa fordonet med de tillbehör och servicepaket som valts i den beställning som skickades elektroniskt till Cadillac via dess digitala plattform, via e-post eller på annat sätt ("Fordon”). Om beställningen accepteras kommer Cadillac att skicka ett godkännande till Kunden via e-post. Försäljning och köp av Fordonet kommer att vara bindande för Parterna när Kunden erhåller godkännandet av beställningen från Cadillac. Det är underförstått att Cadillac inte är skyldiga att acceptera beställningar och ej heller kommer att acceptera beställningar från fordonshandlare, återförsäljare, professionella taxichaufförer eller chaufförer, eller i händelse av hinder orsakade av exportkontroller eller ekonomiska sanktionsregler (se avsnitt 8 nedan). 

2. Pris och betalning
 

Fordonets pris anges i beställningen och är inklusive tillämplig moms.

 

Vid acceptans av beställningen kommer Cadillac att skicka Kunden betalningsinstruktioner för depositionen inklusive moms som anges i beställningsformuläret ("Deposition"). Denna deposition kommer att vara nödvändig för att behandla beställningen och kommer att dras av från priset. Kunden ska betala depositionen inom sju dagar från mottagandet av betalningsinstruktionerna. Vid betalning erhåller Kunden från Cadillac en momsfaktura på depositionen. Depositionen återbetalas inte, förutom i de fall som uttryckligen anges i avsnitt 4 nedan.

 

Avräkning och fakturering av Fordonets fulla pris kommer att göras i enlighet med bestämmelserna i nästa stycke, angående överlämnande av Fordonet.

3. Överlämning

 

Vid överlämning av Fordonet kan Kunden välja att hämta det i någon av de lokaler som utsetts av Cadillac och valts av Kunden i beställningsformuläret, eller på annat sätt som överenskommits skriftligen med Cadillac. Det val som gjordes av Kunden vid tidpunkten för inlämnandet av beställningsformuläret får inte ensidigt ändras.


Vid godkännande av beställningen kommer Cadillac att meddela Kunden via e-post ett beräknat datum för överlämning av Fordonet. Senare kommer Cadillac att meddela Kunden det slutliga överlämningsdatumet ("Överlämningsdatum") med betalningsinstruktioner för Fordonets pris, netto efter deposition. Kunden ska betala priset inom sju dagar från mottagandet av detta meddelande. I fall av försummelse från Kundens sida kan Cadillac avsluta försäljningen och annullera beställningen av Fordonet. Vid betalning får Kunden en momsfaktura på priset.


Före överlåtelsedatumet kommer Cadillac att begära att Kunden tillhandahåller en delegering av fordonsförsäkringen samt en kopia. Cadillac kommer att ta hand om registreringen av Fordonet i Kundens namn och kommer vid överlämnandet att leverera alla relaterade dokument till Kunden tillsammans med Fordonet.


På överlämningsdatumet ska Kunden hämta Fordonet på den valda platsen, inspektera Fordonet och underteckna ett kvitto som intygar Fordonets skick. Kvittot måste undertecknas samma dag som Fordonet hämtas. Äganderätten till Fordonet och den relaterade risken för förlust eller skada kommer att överföras till Kunden vid upphämtning av Fordonet.

4. Ångerrätt

Kunden har rätt att avbryta beställningen och följaktligen avsluta försäljningen och köpet genom att meddela hennes/hans återkallelse till e-postadressen och återlämna Fordonet till överlämningsplatsen inom 14 dagar från överlämnandet av Fordonet, förutsatt att (a) Fordonet under samma överlämningsförhållanden inte har skadats och inte har körts mer än 500 kilometer, och (b) Cadillac kommer att ha rätt att behålla depositionen som ersättning för intagskostnaden.

 

Kunden kommer att ha rätt till återbetalning av depositionen endast om ångerrätten utövas inom 14 dagar från dess betalning.

5. Ägarmanual och garanti

 

Kunden bekräftar Fordonets ägarmanual som finns tillgänglig på https://www.cadillaceurope.com/content/dam/cadillac/eu/ch/en/index/help/01-pdf/LYRIQ24OwnerManual-EU-EN.pdf ("Ägarmanual") och förbinder sig att följa instruktionerna i ägarmanualen närhelst Fordonet används. En papperskopia av användarmanualen kommer också att tillhandahållas vid överlämnandet av Fordonet. Ägarmanualen kan uppdateras och revideras av Cadillac när nya funktioner blir tillgängliga för Fordonet.


Kunden accepterar Cadillacs garanti- och servicevillkor som finns tillgängliga på https://www.cadillaceurope.com/se-sv/faq#service (“Garantivillkor"). Cadillac kan när som helst ändra garantivillkoren genom att informera Kunden i förväg om sådan ändring. Om Kunden inte har lämnat in en skriftlig invändning till Cadillac inom 30 dagar efter mottagandet av informationen om ändringen av garantivillkoren, ska ändringarna av garantivillkoren anses accepterade av Kunden.


Garantivillkoren ersätter alla lagstadgade garantier och utesluter alla andra anspråk gentemot Cadillac rörande Fordonet i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag.


Om Kunden säljer Fordonet kommer garantirättigheterna att överföras till tredjepartskunden i den mån de kan överlåtas till sådan tredje part och inom giltighetsperioden för den ursprungliga begränsade garantiperioden.

6. Standard

 

Utöver andra eventuella gottgörelser enligt tillämplig lag kan Cadillac utöva en eller flera av följande rättsmedel om Kunden bryter mot sina skyldigheter gentemot Cadillac i samband med köpet av Fordonet.


Om Kunden inte reglerar betalningen av priset inom sju kalenderdagar från dagen för mottagandet av fakturan, kan Cadillac avsluta försäljningen, annullera beställningen av Fordonet och behålla depositionen som ersättning för de kostnader som redan uppstått.


Om Kunden inte tar emot Fordonet vid överlämnandet, kommer Cadillac att boka om överlämningen och debitera Kunden alla rimliga extra kostnader, inklusive kostnaden för deposition och underhåll av Fordonet fram till det faktiska överlämnandet. Efter överlämningsdatumet kommer Kunden också att bära risken för förlust eller skada på Fordonet (såvida det inte är direkt orsakat av Cadillac).

7. Force majeure.

Ingen av Parterna ska hållas ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår till följd av förseningar eller brister i fullgörandet av sina skyldigheter eller skyldigheterna i samband med försäljning och köp av Fordonet i den mån sådan försening eller misslyckande beror på händelser som ligger utanför den Partens kontroll, inklusive, men inte begränsat till, strejker, lockouter, krig, översvämningar, jordbävningar, pandemier eller andra omständigheter utanför dess rimliga kontroll.

8. Kunddata och efterlevnad

Cadillac kommer att behandla Kundens personuppgifter i enlighet med GM Europas sekretesspolicy, tillgänglig på https://www.cadillaceurope.com/se-sv/legal/privacy-statement (“ Sekretesspolicy”). Cadillac har rätt att ändra och revidera sekretesspolicyn från tid till annan i enlighet med gällande lagar.


Cadillac kan komma att dela personuppgifter enligt sekretesspolicyn med tredje part för att verifiera kvalificeringen för köp av Fordonet, eller andra relaterade incitamentsprogram, i enlighet med dess policyer rörande efterlevnad av exportkontroll och ekonomiska sanktionslagar och förordningar i Schweiz, Europeiska Unionen, USA och alla andra relevanta jurisdiktioner.


Kunden informeras om att Cadillac kommer att uppfylla alla sina rapporterings- och anmälningsskyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar och regler för att bekämpa penningtvätt och ekonomisk brottslighet och kan avbryta eller avsluta försäljningen och köpet av fordonet om så krävs enligt dessa lagar och föreskrifter.

9. Utförande av tredje part

Cadillac kan anlita tredje part för att utföra hela eller delar av sina skyldigheter i samband med försäljningen av Fordonet.

10. Uppdrag

Cadillac kan överlåta alla sina rättigheter avseende försäljningen av Fordonet till dotterbolag som kontrolleras direkt eller indirekt av General Motors Company.

11. Förköpsrätt

Om Kunden beslutar sig för att sälja Fordonet kommer Cadillac att ha förköpsrätt. För detta ändamål ska Kunden erbjuda Fordonet till Cadillac till det pris som hon/han erbjudits av en potentiell köpare. Cadillac kommer att ha en period på sju dagar på sig att utöva sin förköpsrätt och acceptera att köpa Fordonet till det erbjudna priset. Under denna period kommer Cadillac att ha rätt att skicka en auktoriserad representant för att inspektera Fordonet hos Kunden.

12. Gällande lag och jurisdiktion

Försäljning och köp av Fordonet lyder under svensk lag. Parterna ska hänskjuta alla relaterade tvister till den exklusiva jurisdiktionen för de allmänna domstolarna i Stockholm. Cadillac kan också lämna in klagomål till den behöriga domstolen på Kundens hemort.