VILLKOR FÖR FORDONSSERVICE

Följande villkor gäller för service av fordon som säljs av General Motors Sweden AB, med registrerad adress på Box 16285, 103 25 Stockholm (”Cadillac”) och alla sina kunder (individuellt, "Kund””).

(Kunden och Cadillac kallas tillsammans "Parter””.)

1. Fordonsservice

 

Kunden samtycker till att köpa reparations- och underhållsservice för det fordon som har köpts av Cadillac (”Fordon”) och som anges i det beställningsformulär som skickas till Cadillac.
I beställningsformuläret kan Kunden välja mellan tre servicepaket som beskrivs i bilagan till dessa villkor.


•    Cadillac-underhåll.
•    Cadillac-vinterdäck.
•    Cadillac-underhåll och -vinterdäck.


Om beställningen accepteras kommer Cadillac att skicka ett godkännande till Kunden via e-post. Fordonsservice blir bindande för Parterna från och med den första dagen i den månad efter det datum när kunden mottagit Cadillacs godkännande. Det är klarlagt att Cadillac inte är skyldiga att ta emot beställningar och inte kommer att ta emot beställningar från bilhandlare, återförsäljare, professionella taxiförare eller chaufförer.

2. Kostnader och betalning
 

Servicekostnader erläggs samtidigt som ett engångsbelopp:


•    38 645 kronor för Cadillacs underhållspaket.
•    55 040 kronor för Cadillacs vinterdäckspaket.
•    93 685 kronor för Cadillacs underhålls- och vinterdäckspaket.


Vid utlämning av fordonet skickar Cadillac en momsfaktura till Kunden via e-post. Kunden ska reglera fakturan inom 7 dagar från mottagande av fakturan.

3. Standard
 

Om kunden inte betalar fakturan för debiterade kostnader inom 7 dagar, kan Cadillac avbryta eller avsluta tjänsterna.

4. Serviceintervall

 

Cadillac-underhåll gäller i 4 år eller 10 000 mil, beroende på vilket som inträffar först. Serviceintervall för Cadillacs vinterdäckspaket är 4 år, oavsett fordonets körsträcka. Om kunden på ett giltigt sätt avbokar beställningen av ett fordon för vilket kunden beställt ett servicepaket, har kunden rätt att avboka beställningen och följaktligen även avsluta tjänsterna genom att meddela avbokningen till följande e-postadress: .


Vid vidareförsäljning av Fordonet före utgången av avtalsperioden har Kunden inte rätt att avbryta tjänsterna eller begära återbetalning. Cadillac åtar sig att överföra serviceavtalet till köparen av Fordonet för kvarvarande avtalsperiod, förutsatt att Kunden och köparen inkommer med en begäran till Cadillac om detta, med uppgifter om köparens namn, e-postadress och adress samt det sålda fordonets VIN- (chassinummer) och registreringsnummer.

5. Force majeure.

 

Ingen av Parterna ska hållas ansvarig för någon förlust eller skada som uppstår till följd av förseningar eller brister i fullgörandet av sina skyldigheter eller skyldigheterna i samband med service av fordonet i den mån sådan försening eller sådant misslyckande beror på händelser som ligger utanför den Partens kontroll, inklusive, men inte begränsat till, strejker, lockouter, krig, översvämningar, jordbävningar, pandemier eller andra omständigheter utanför dess rimliga kontroll.

6. Kunddata och screening

 

Cadillac kommer att behandla Kundens personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyn, tillgänglig på https://www.cadillaceurope.com/ch-en/legal/privacy-statement (“”Sekretesspolicy”). Cadillac har rätt att ändra och revidera sekretesspolicyn från tid till annan i enlighet med gällande lagar. Genom att kryssa för den relevanta rutan i beställningsformuläret bekräftar Kunden att Kunden har granskat och accepterat sekretesspolicyn.


Cadillac kan komma att dela personuppgifter enligt sekretesspolicyn med tredje part för att verifiera kvalificeringen för service av Fordonet i enlighet med dess policyer rörande efterlevnad av exportkontroll och ekonomiska sanktionslagar och förordningar i Europeiska unionen, Schweiz, USA och alla andra relevanta jurisdiktioner.


Kunden informeras om att Cadillac kommer att uppfylla alla sina rapporterings- och anmälningsskyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar och regler för att bekämpa penningtvätt och ekonomisk brottslighet och kan avbryta eller avsluta försäljningen och köpet av fordonet om så krävs enligt dessa lagar och föreskrifter.

7. Utförande av tredje part

Cadillac kan anlita tredje part för att utföra hela eller delar av sina skyldigheter i samband med service av Fordonet.

8. Uppdrag

Cadillac kan överlåta alla sina rättigheter avseende försäljningen av Fordonet till dotterbolag som kontrolleras direkt eller indirekt av General Motors Company.

9. Gällande lag och jurisdiktion

Fordonsservice omfattas av svensk lag. Parterna ska hänskjuta alla relaterade tvister till den exklusiva jurisdiktionen för de allmänna domstolarna i Stockholm. Cadillac kan också lämna in klagomål till den behöriga domstolen på Kundens hemort.

BILAGA
SERVICEPAKET

Alternativ 1: Cadillac-underhåll
Alternativ 2: Cadillac-vinterdäck
Alternativ 3: Cadillac-underhåll och -vinterdäck

TYP AV SERVICE

CADILLAC-UNDERHÅLL

CADILLAC-VINTERDÄCK

CADILLAC-UNDERHÅLL OCH -VINTERDÄCK

Regelbundet underhåll

ja

nej

ja

Slitagedelar

ja

nej

ja

Vinterdäck + fälgar + däcktryckssensorer

nej

ja

ja

Däckbyte

nej

ja

ja

Däckhotell

nej

ja

ja

ja: ingår        nej: ingår ej

Regelbundet underhåll:

 

Denna service täcker alla kostnader för delar, inklusive vätskor och arbete för att hålla din nya Cadillac i perfekt skick, enligt de anvisningar och rekommendationer som anges i tillverkarens serviceschema.
Det kan vara GM:s märkesdelar eller av GM godkända delar som kommer från våra leverantörer.


Denna service omfattar INTE följande:


•    Lokalisering av missljud.
•    Navigationsuppdateringar.
•    Hjulens däck och balansering av hjulen.
•    Byte av slitagedelar.
•    Byte av delar med fel.
•    Alla andra kostnader som inte är direkt relaterade till vad som uttryckligen anges i serviceschemat.

Slitagedelar:

 

Denna service täcker alla kostnader för arbete och delar som avser följande komponenter, om de inte kan uppfylla den funktion som de är avsedda för:


•    Bromsklossar fram.
•    Bromsklossar bak.
•    Bromsskivor fram.
•    Bromsskivor bak.
•    Säkringar.
•    Stötdämpare fram
•    Stötdämpare bak
•    Vindrutetorkare


Beslut om delars funktionalitet fattas av godkända underhållscenter och i enlighet med eventuella slitagevarnare som visas för detta ändamål. Delar som inte anges i ovanstående lista ingår inte i denna service.

Vinterdäck + fälgar + däcktryckssensorer:

 

Denna service är endast tillgänglig med vinterdäckspaketet och Cadillacs underhålls- och vinterdäckspaket.
Denna service omfattar alla kostnader för inköp av vinterdäck, fälgar och däcktryckssensorer med samma dimension som de första utrustade däcken samt montering. Vinterdäck ingår i listan över godkända GM-leverantörer och alltid med samma eller högre belastnings- och hastighetsindex. Fälgdesignen för denna service bestäms inte av kunden och kan skilja sig från fordonets befintliga men ändå ha samma dimension och finnas med i listan över möjliga fälgar som är tillgängliga vid bilkonfigurationen.  Däcktryckssensorerna kan vara GM:s märkesdelar eller av GM godkända delar från våra leverantörer.
I denna service ingår även den första hjulbalanseringen för att säkerställa att vinterhjulen används på rätt sätt. Ytterligare uppsättningar däck, fälgar och däcktryckssensorer ingår inte i detta paket.

Däckbyte:

 

Denna service är endast tillgänglig med vinterdäckspaketet och Cadillacs underhålls- och vinterdäckspaket.
Denna service täcker kostnaden för montering av vinterdäck under vintersäsongen eller enligt nationella riktlinjer och tilläggskostnaden för montering av de första utrustade hjulen under den andra säsongen eller enligt nationella riktlinjer.  Totalt antal monteringar per år är 2 och får ej överskridas.  Monteringen måste utföras av serviceverkstäder auktoriserade av Cadillac. 

Däckhotell:

 

Denna service är endast tillgänglig med paketet som kallas vinterdäckspaketet och Cadillacs underhålls- och vinterdäckspaket.
Servicen täcker alla kostnader för att förvara vinterhjulen och de första utrustade hjulen under den period när hjulen inte används. Hjulen förvaras på Cadillac-godkända serviceverkstäder, samma verkstad som utför monteringen. I slutet av det 4:e året efter den första registreringen ska kunden hämta vinterdäcken/de första utrustade däcken på förvaringsanläggningen.

RESTRIKTIONER OCH BEGRÄNSNINGAR SOM GÄLLER ALLA SERVICEPAKET

Servicepaket gäller endast fordon som Kund har köpt av Cadillac och kan inte överföras till andra fordon.
Servicepaket kan inte köpas efter den första registreringen av fordonet.
Servicepaket är endast tillgängliga i det land där fordonet först registrerades och endast på serviceverkstäder auktoriserade av Cadillac.


Servicepaket gäller inte följande fordonskategori:


•    Taxibilar, personbilar med privatchaufför, ambulanser, fordon avsedda för passagerartransporter.
•    Trafikskola.
•    Husbilar.
•    Fordon som används för sjukvård och räddningstjänst.
•    Fordon som har modifierats eller använts i tävlingar eller rally.


Servicepaket gäller inte i följande fall:


•    Naturkatastrof, nedsänkning i vatten, vandalism, attentat, upplopp, polisingripande, krigshandling, terrorism, olycka, brand, stöld eller stöldförsök.
•    Följder och konsekvenser av reparation, ombyggnad eller modifiering utförd av mekaniker som inte är godkända av Cadillac.
•    Byte, montering, underhåll eller reparation av extrautrustning som inte ingick i fordonets originalutrustning och alla därmed relaterade följder och konsekvenser.
•    Skador som orsakas av användning av vätskor, delar eller utrustning som inte är äkta originaldelar eller av likvärdig kvalitet.
•    Skador som orsakas av naturfenomen, hagel, översvämning, blixtnedslag, stormar eller andra atmosfäriska risker.
•    Skador som orsakas av olycka, brand, stöld, försök till stöld eller upplopp.
•    Reparationer som uppstår till följd av vårdslöshet, felaktig körning, felaktig användning av fordonet, överbelastning, tävling, streetrace osv. Bristande efterlevnad av servicekraven, i strikt överensstämmelse med Cadillacs rekommendationer.
•    Fel på och/eller urladdat driv- och tillbehörsbatteri på fordonet på grund av felaktig elektrisk anslutning.