Provkörningsvillkor

GM Provkörningsvillkor
Senast reviderade 4 september 2023

 

Dessa GM Provkörningsvillkor (”Villkor”) reglerar den provkörning du har bokat hos General Motors Sweden AB, ett bolag bildat enligt svensk lag, med säte på PO Box 16285, 103 25 Stockholm, Sverige och registrerat med organisationsnummer 559387–0966 (”GM”), genom GM:s provkörningsportal.

1. Din bokning 

 

a. Genom att fylla i onlineformuläret och klicka på ”slutför bokningen” på GM:s provkörningsportal, godkänner du dessa Villkor, samtycker till användningen av dina uppgifter enligt Sekretesspolicyn och bekräftar att du är över 25 år och har fullt giltigt körkort. Om du har lagt till ytterligare testförare i din bokning, bekräftar du dessa punkter även för sådan ytterligare testförares räkning.

b. Cadillac kommer att göra rimliga ansträngningar för att göra ett fordon av den modell och den version du har valt tillgängligt för provkörningen under den tid som anges i din bokning, på den plats som anges i din bokning. Oväntade händelser kan påverka din möjlighet att faktiskt provköra. GM garanterar inte fordonets tillgänglighet eller att fordonet som tillhandahålls för provkörningen kommer att ha några specifika funktioner eller extrautrustning.

c. Innan provkörningen påbörjas måste både du och den eventuella ytterligare testförare som anmälts av dig, i förekommande fall, uppvisa körkort. Alternativt kan du i bokningsprocessen välja att skapa ett konto och ladda upp ett foto av ditt körkort till GM-portalen – och använda det för att göra ytterligare provkörningsbokningar eller för att leasa fordonet. Fotot kommer att raderas senast 12 månader efter din provkörning. 
d. Tills något annat anges kommer en representant för GM att följa med alla testförare under deras provkörningar.

 

 

2. Användning 

 

a. Du får framföra fordonet på allmän väg i Sverige under normala körförhållanden under den tid som anges i din bokning i syfte att fatta beslut om att köpa, leasa eller på annat sätt förvärva intresse i fordonet (provkörning). Du får inte använda fordonet i något annat syfte, inklusive biltävlingar, taxiresor, tillförlitlighetstester, sportevenemang eller för kommersiella ändamål.

b. Du får inte framföra fordonet i terräng, på oasfalterade vägar eller på någon plats där det finns risk för skador på fordonet.

c. Inga husdjur får medfölja under provkörningen. Det är inte tillåtet att röka, äta eller dricka under provkörning med GM-fordon.

d. Du får inte låta någon annan köra fordonet under din provkörning förutom den eventuella ytterligare testförare som anmälts av dig och vars identitet och körkort verifierades vid upphämtningen.

e. Du får inte göra något kring eller i anslutning till fordonet som kan bryta mot gällande vägtrafikbestämmelser eller någon annan tillämplig lag. Du får inte framföra fordonet under påverkan av alkohol eller andra substanser.

f. Du får inte avlägsna någon del eller tillbehör från fordonet eller göra några andra modifieringar av fordonet.

g. Du måste följa alla trafikregler. Du måste se till att fordonet är ordentligt låst och säkrat när det inte är i bruk. Vid parkering måste du se till att GM-fordonet är parkerat på en säker plats. Du måste följa alla rimliga instruktioner från GM:s provkörningsansvarig när sådan åtföljer provkörningen.

h. Om inget annat anges måste du återlämna fordonet senast vid slutet av tidsspannet i din bokning till samma plats och i samma skick som vid provkörningens början.

i. GM kan när som helst avbryta din provkörning, i synnerhet om du använder fordonet på ett sätt som är oförenligt med dessa Villkor eller utsätter fordonet för fara genom att försumma din skyldighet att ta hand om det eller om GM behöver fordonet för sina egna ändamål på grund av oförutsedda omständigheter.

j. Alla problem och skador som kan uppstå när fordonet framförs skall omedelbart rapporteras till GM. Reparationer av alla slag och inspektioner kräver GM:s medgivande och får endast utföras av en auktoriserad GM-verkstad i samordning med GM.


 

3. Trafiköverträdelser 

 

a. Du är ansvarig för alla brott mot trafikreglerna fram till den tidpunkt då fordonet återlämnas till GM.

b. Som svar på eventuella skriftliga förfrågningar från en inhemsk eller utländsk myndighet på grund av trafikbrott som begåtts i samband med användningen av fordonet, har GM rätt att avslöja ditt namn, din adress och din körkortsinformation till tredje part.

c. Du är ansvarig för alla kostnader som uppstår till följd av trafiköverträdelser som begås under användningsperioden och tills fordonet återlämnas till GM, inklusive men inte begränsat till eventuella böter, rättegångskostnader och andra kostnader som kan drabba GM i den mån du eller den eventuella ytterligare testförare som anmälts av dig personligen begick överträdelsen eller underlåter att vederbörligen samarbeta för att klargöra respektive överträdelse (d.v.s. namnge förövaren/förövarna om det inte finns en rätt att vägra).

4. Försäkring 

 

a. En ansvarsförsäkring för motorfordon har tecknats.

b. Fordonet kommer med försäkring med en självrisk på 6 000 kr. Du ansvarar därför för skador på fordonet som orsakats av vårdslöshet under provkörningen och för skador på tredje mans egendom upp till maximal självrisk. I fall av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse är du skyldig att ersätta GM för förlust eller annan skada som uppstår till följd av din provkörning och dina skyldigheter enligt dessa Villkor, inklusive förlust av eller skada på tredje parts egendom, ansvar för tredje parts sjukdom, skada eller dödsfall samt alla kostnader, anspråk och skador som kan uppstå därav, såvida inte dessa skador bärs av tredje part eller ett försäkringsbolag. Denna ersättning gäller inte förlust, skada, sjukdom eller dödsfall som orsakats av GM:s försumlighet. Det finns ingen försäkring vid förskingring av fordonet.

 

5. Uppförande vid olyckor 

 

a. Du får inte medge något fel i händelse av skada. 

b. Du måste omedelbart lämna ett förhandsmeddelande till GM via telefon, följt av skriftligt meddelande, i händelse av att någon person skadas eller dödas eller egendom skadas eller förstörs (ansvar) medan fordonet är i drift, även om du tror att offret eller offrets efterlevande inte har rätt till några skadeståndsanspråk mot fordonets ägare eller förare. Samma anmälan skall lämnas om själva fordonet eller någon av dess delar, vare sig det är inlåst i fordonet eller fäst vid det, skadas, förstörs eller förloras (omfattande kollisionsförsäkring).

c. Den skriftliga anmälan skall lämnas till GM omedelbart efter en olycka. Skaderapporten som lämnas till GM måste innehålla all nödvändig information: datum, tid och plats för olyckan; kopia av körkort, adress och försäkringsnummer för den andra parten/parterna som är inblandade i olyckan och officiellt/officiella registreringsnummer för fordonet/en som är inblandade i olyckan; olycksrapport (detaljerad, inklusive ritning) samt namn och adresser för eventuella vittnen; skadans omfattning (skada på egendom, skada, dödsfall); information om den aktuella platsen för det utlånade fordonet.

d. Skadeanmälan till försäkringsbolaget skall endast göras av GM.


 

6. Ditt ansvar 

 

a. Du är ansvarig gentemot GM, utan begränsning, för all skada, oavsiktlig förlust, förlust, stöld, konfiskering eller exceptionellt slitage som inträffar under den period då fordonet används och som orsakas av dig eller eventuella ytterligare testförare som anmälts av dig och skall försvara, gottgöra och hålla GM och/eller andra företag i GM-gruppen skadeslösa från anspråk, ansvar och kostnader som uppstår till följd av innehavet och/eller användningen av fordonet.

b. Ditt ansvar enligt dessa Villkor gäller oberoende av rättslig grund. Ditt ansvar skall vara begränsat i den mån skador täcks av den faktiska försäkringsutbetalningen till GM enligt §5.

c. Du har rätt att teckna en försäkring som täcker alla risker för vilka det inte finns något försäkringsskydd enligt §4.

d. Förlust eller skada som försäkringsbolaget måste täcka, men där försäkringsbolaget kan komma att vända sig till dig eller tredje part baserat på lagstadgade bestämmelser, skall inte påverka GM.7. GM:s ansvar

 

Så långt det är tillåtet frånsäger sig GM allt ansvar gentemot testföraren. Ansvaret ska vara obegränsat vid uppsåt eller grov vårdslöshet.

 

8. Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

 

Svensk materiell rätt skall tillämpas. Stockholms tingsrätt skall vara första instans och exklusivt behörig domstol för båda parter i dessa Villkor.