CUSTOMER SCREENING

General Motors Sweden AB (GM) har efterlevnadskrav enligt lagar för exportkontroll och förordningar i USA, Storbritannien, Europeiska unionen och andra relevanta jurisdiktioner, som kan begränsa handelsutbyte med förtecknade personer eller vissa länder och deras invånare. De uppgifter som ingår i listan över exportregler som GM måste kontrollera enligt efterlevnadskraven kan avse fällande domar i brottmål och lagöverträdelser. 


Om du samtycker så kommer dina personuppgifter att behandlas för att bekräfta att du är berättigad att köpa ett fordon från GM genom att undersöka om du finns med på listor avseende exportkontroll.


De personuppgifter som vi behandlar eller hanterar omfattar följande:


För- och efternamn.
Fullständig adress.
I tillämpliga fall personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser.


Du kan dock avstå från att samtycka till sådan behandling eller hantering, men i så fall kan du inte genomföra transaktioner med oss.


Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, vilket dock inte påverkar personuppgifter som redan har behandlats för denna screening eller kontroll före återkallandet av ditt samtycke. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud (DPO) via eller följande adress: FAO GM Europe DPO, 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, Storbritannien.


Läs mer i Information om screening för kundkännedom och rättvis behandling.

 

Information om screening för kundkännedom och rättvis behandling.

 

Syfte med behandlingen och rättslig grund


General Motors Sweden AB (GM) har efterlevnadskrav enligt lagar för exportkontroll och förordningar i USA, Storbritannien, Europeiska unionen och andra relevanta jurisdiktioner, vilket kan begränsa handelsutbyte med förtecknade personer eller vissa länder och deras invånare. De uppgifter som ingår i listan över exportregler som GM måste kontrollera enligt efterlevnadskraven kan avse fällande domar i brottmål och lagöverträdelser.

 

Vi utgår från ditt uttryckliga samtycke till att behandla dina personuppgifter för screening av exportkontroll. Behandling av dina personuppgifter är en förutsättning för att ingå boknings- eller köpeavtal med GM. Om du avstår från att ge ditt samtycke, får du inte gå vidare med en bokning eller ett köp.

 

Med ditt samtycke gör GM följande sökningar efter ditt för- och efternamn och din fullständiga adress mot följande listor:

 

 • US - OFAC, Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List
 • Cuba Restricted List
 • U.S. Federal Register General Orders
 • Denied Persons List
 • Designated Terrorist Organizations
 • Entity List
 • US - Military End User (MEU) List
 • Nonproliferation Orders
 • Palestinian Legislative Council List
 • Terrorist Exclusion List
 • Unverified List
 • WMD Trade Control Designations
 • HM Treasury Consolidated List
 • EU:s konsoliderade förteckning
 • Foreign Sanctions Evaders
 • US - Non-SDN Menu-Based Sanctions (NW-MBS)
 • Specially Designated Nationals and Blocked Persons
 • Sectoral Sanctions Identifications
 • United Nations Security Council Consolidated List – FN:s konsoliderade lista

 

GM kommer att kontakta dig, om det inte är förbjudet i lag, vid matchning i screeningen eller kontrollen och kan komma att be om ytterligare information för att avgöra om matchningen är korrekt. Om vi bedömer att vi bekräftat en matchning, kan vi inte gå vidare med transaktionen. GM får inte genomföra transaktioner med otillåtna parter, oavsett var de är belägna.

 

Delning av dina uppgifter

GM kan dela dina uppgifter med följande parter:
 

 • Företag inom den koncern som GM tillhör, inklusive General Motors Company (GMC), som behandlar personuppgifterna som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde
 • Tredjepartsleverantören Descartes Visual Compliance som behandlar och lagrar uppgifter för vår räkning som personuppgiftsbiträde, i syfte att screena och kontrollera efterlevnaden av exportregler
 • Professionella rådgivare som behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga
 •  Andra företag och organisationer som behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga, om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en lagstadgad förpliktelse eller för att fullfölja ett avtal med dig, eller för att tillvarata våra rättigheter, skydda vår egendom eller trygga säkerheten för våra medarbetare, kunder eller andra. Detta inbegriper utbyte av information med andra företag och organisationer för att säkerställa vår efterlevnad av lagar och förordningar
 • Företag och konsulter som tillhandahåller tjänster åt oss (t.ex. leverantörer av informationsteknik som tillhandahåller och underhåller våra system och webbhotell). De företag och konsulter som tillhandahåller tjänster åt oss kommer endast att använda din information för att tillhandahålla dessa tjänster och behandla personuppgifterna som personuppgiftsbiträde.
 • Domstolar i förbindelse med domstolsförfaranden som behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig,
   

Hur länge vi behåller dina personuppgifter och hur vi lagrar dem

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för ändamål avseende efterlevnad av exportregler som beskrivs i denna information om screening för kundkännedom och rättvis behandling. Vanligtvis behåller vi uppgifterna i fem år. Vi behåller till exempel endast personuppgifter som vi samlar in från dig om vi har ett pågående legitimt behov av att uppfylla tillämpliga lagkrav. När vi inte längre har något behov av att behålla dina personuppgifter raderar vi eller – om det inte är möjligt för att dina personuppgifter till exempel har lagrats i backup-arkiv – lagrar dem på ett säkert sätt och avskiljer dem tills det är möjligt att radera dem.

 

Internationella dataöverföringar

GM lagrar dina uppgifter i USA, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och på andra platser där GM, våra varumärken eller våra tjänsteleverantörer är verksamma över hela världen. När det gäller sådana överföringar från EES, Schweiz eller Storbritannien till USA och andra jurisdiktioner utanför EES som inte anses vara tillräckliga enligt dataskyddslagar, implementerar vi standardavtalsklausuler och andra mekanismer, såsom kompletterande åtgärder för att tillhandahålla adekvat skydd för överföringen av dessa personuppgifter. GMC agerar som datahanterare (personuppgiftsbiträde) för sina GMC-kontrollerade dotterbolag, inklusive GM och dotterbolag i Europa genom att tillhandahålla datahosting, underhåll, support och felsökning av tjänster, samt annan redundant backoffice-support.

Dina rättigheter

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller Storbritannien, kan du ha följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter, enligt beskrivningen i de dataskyddslagar som gäller för din jurisdiktion:
 

 • Att av oss begära tillgång till dina personuppgifter
 • Att av oss begära rättelse eller komplettering av dina felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • Att av oss begära radering av dina personuppgifter
 • Att av oss begära tillfällig begränsning av hantering
 • Att kräva rätt till dataportabilitet, det vill säga rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och rätten att överföra sådana uppgifter till annan registeransvarig utan att hindras av registeransvarig till vilken personuppgifterna har lämnats, enligt de villkor som anges i dataskyddslagar
 • Att kräva rätten att invända: Du har rätt att invända mot hanteringen av personuppgifter som rör dig enligt de villkor som anges i dataskyddslagar. Observera att om du gör detta kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla vissa produkter och tjänster till dig
 • Rätt att återkalla samtycke: Om hanteringen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vid något tillfälle återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagenligheten av hanteringen av dina personuppgifter innan ditt samtycke återkallades. Observera att om du gör detta kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla vissa produkter och tjänster till dig
 • Rätt att lämna in ett klagomål: Du kan lämna in ett klagomål enligt dataskyddslagar till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd.


Du kan även få åtkomst till ditt onlinekonto för att granska eller uppdatera vissa av dina personuppgifter i det kontot.
 

Så kontaktar du oss

Personuppgiftsansvarig i syfte att skydda personuppgifter är General Motors Sweden AB, ett företag registrerat enligt svensk lag och med säte på adressen Box 16285, 103 25 Stockholm. General Motors Sweden AB har utsett ett dataskyddsombud (DPO) i EU i enlighet med dataskyddslagar.

För frågor angående skyddet av dina personuppgifter eller dina rättigheter enligt dataskyddslagar kan du kontakta vår DPO på . Vår DPO kan även nås på följande adress: FAO GM Europe DPO, 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, Storbritannien.

Läs mer i GM Europes sekretesspolicy.